RENZOKU WAZA - kombinacje - propozycje technik

01. O SOTO GARI -> HIZA GURUMA
02. O SOTO GARI -> IPPON SEOI NAGE
03. O SOTO GARI -> TAI OTOSHI
04. O SOTO GARI -> SOTO MAKI KOMI
05. IPPON SEOI NAGE -> KATA GURUMA
06. IPPON SEOI NAGE -> KO UCHI MAKI KOMI
07. IPPON SEOI NAGE -> TANI OTOSHI
08. HARAI GOSHI -> SOTO MAKI KOMI
09. HARAI GOSHI -> UCHI MATA
10. HARAI GOSHI -> O SOTO GARI
11. MOROTE SEOI NAGE -> KO UCHI GARI
12. MOROTE SEOI NAGE -> O UCHI GARI
13. MOROTE SEOI NAGE -> KATA GURUMA
14. KO UCHI GARI -> IPPON SEOI NAGE
15. KO UCHI GARI -> O GOSHI
16. KO UCHI GARI -> TANI OTOSHI
17. DE ASHI BARAI -> HIZA GURUMA
18. O UCHI GARI -> SASAE TSURI KOMI ASHI
19. O UCHI GARI -> KO UCHI GARI
20. O UCHI GARI -> O SOTO GARI
21. O UCHI GARI -> IPPON SEOI NAGE
22. TAI OTOSHI -> KATA GURUMA
23. TAI OTOSHI -> KO UCHI MAKI KOMI
24. TAI OTOSHI -> UCHI MATA